dimarts, 5 de maig de 2009

Catalá LLETRA R

ORTOGRAFIA LLETRA R
LLETRA: R

Es pronuncia alveolar vibrant múltiple a començament de mot o deprés de consonant fricativa i es pronuncia alveolar vibrant senzilla entre vocals o després de consonant oclusiva. Si es vol que soni multíple entre vocals cal usar el dígraf rr. A excepció del valencià en la resta de dialectes és molt comú que no es pronunciï quan es troba a final de mot (berena*, carre*). Això és molt significatiu en els infinitius (canta*, córre*, dormi*) en els que només se sensibilitza la erra en cas d'haver-hi un pronom feble després (anar-hi, fer-ho, mirar-los). En el Balear arriba a desaparéixer fins i tot en monosíl·labs (o*, co*, ma*).

LLETRA: RR
El dígrafs rr només apareix escrit entre vocals i sempre representa el fonema vibrant múltiple.

Les paraules que tenen el so vibrant múltiple en posició intervocálida.

Les paraules compostes el segon formant comença per r, de manera que el so vibrant múltiple queda en posició intervocálica.
Exemple: carrer

LLETRA: R MUDA FINAL
En la terminació dels infinitius: cantar, voler...
 -ar: amb sentit locatiu i col·lectiu: bestiar, campanar, alzinar, pinar, fruiterar.
 -er:
designa la persona que es dedica professionalment a l'objecte indicat pel primitiu: barber, enginyer, fuster...
indica l'utensili o lloc destinat a contenir o a treballar l'objecte significat pel primitiu: braser, paller, tinter...
designa l'arbre del fruit o la planta indicat pel primitiu: ametller, presseguer, llorer, roser...
forma substantius indicadors de gran massa, intensitat o multitud de l'objecte indicat pel primitiu: femer, alguer...
 -or:
El sufix -dor indica la persona agent i presenta les formes -ador, -edor, -idor, segons si el radical del verb és de la primera, segona o tercera conjugació: amador, bevedor, servidor...
El sufix -dor presenta també les formes -ador, -edor,-idor, i s'aplica als radicals verbals per formar substantius que designen el lloc on passa l'acció: escorxador...
Indica també l'instrument que serveix per efectuar-la: mocador, penjador...
 El sufix -or forma noms abstractes: dolor, por, suor, blancor, grogor.